22. juli-senteret

Historie og filosofi

Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

 

Kompetansemål

Historie og filosofi 1

 • bruke kilder av ulik art og opphav til å lage fortellinger og drøfte historiske og filosofiske problemstillinger
 • reflektere over hvordan tilgangen på kilder påvirker og begrenser hva vi kan vite om fortiden
 • gjøre rede for og vurdere hvordan fortellinger er med på å skape mening og forklare hvem vi er eller ønsker å være
 • drøfte hvordan ulike historiesyn kan prege vår forståelse og fortolkning av fortiden og nåtiden

Historie og filosofi 2

 • finne, bruke og kritisk vurdere ulike kilder av ulik art og opphav, også originaltekster
 • drøfte hva som skiller vitenskap fra pseudovitenskap, og vurdere konsekvenser av desinformasjon og konspirasjonsteorier
 • drøfte hvordan vi gjennom valg av metoder, teorier, perspektiver og kilder søker kunnskap og erkjennelse, og reflektere over hvordan slike valg påvirker det vi ser, leter etter og forstår
 • gjøre rede for hvordan ulike former for moderne kommunikasjon og informasjonsteknologi virker inn på det offentlige ordskiftet, og reflektere over hvordan disse skaper både muligheter og begrensninger for menneskers liv og sannhetssøken
 • gjøre rede for hvordan intensjon, ståsted og perspektiv preger historieframstillinger, og drøfte hvordan ulike framstillinger og bruk av fortiden kan virke frigjørende eller undertrykkende på individ og samfunn
 • gjøre rede for hvordan historiebevissthet formes og endres ved å vise hvordan vår samtidsforståelse preger våre fortolkninger av fortiden og hvordan våre fortolkninger av fortiden er preget av vår forståelse av oss selv

 

Faglig tilnærming, oppgaver og ressurser

Faglig tilnærming

 • Kildebruk- og kritikk
 • Hvordan historien om 22. juli formes og forvaltes
 • Ulike fortellinger/diskurser rundt 22. juli
 • Norsk demokratihistorie
 • Demokratiske trusler som ekstremisme og terror
 • Konspirasjonsteorier og falske nyheter
 • Høyreekstremisme og historiebruk