22. juli-senteret

Norsk

(FF = fagfornyelsen)

(Fet og kursiv – særlig relevant for undervisning om 22. juli)

Norsk (FF)

Tverrfaglige temaer
Demokrati og medborgerskap

I norsk handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å utvikle elevenes muntlige og skriftlige retoriske ferdigheter, slik at de kan gi uttrykk for egne tanker og meninger og delta i samfunnsliv og demokratiske prosesser. Gjennom kritisk arbeid med tekster og ytringer øver elevene opp evnen til kritisk tenkning og lærer seg å håndtere meningsbrytninger gjennom refleksjon, dialog og diskusjon. Lesing av skjønnlitteratur og sakprosa gir elevene innblikk i andre menneskers livssituasjon og utfordringer. Dette kan bidra til at de utvikler forståelse, toleranse og respekt for andre menneskers synspunkter og perspektiver, og det kan legge grunnlag for konstruktiv samhandling.

 

Kompetansemål

Vg1 SF: (FF)

 • Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte

Vg2 SF: (FF)

 • reflektere over sakprosatekster og gjøre rede for den retoriske situasjonen de er blitt til i
 • skrive fagartikler som gjør rede for og drøfter tekster i kontekst
 • bruke fagkunnskap og retoriske ferdigheter i norskfaglige diskusjoner og presentasjoner

Vg3 SF:

 • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning

 

Faglig tilnærming, oppgaver og ressurser

Faglige tilnærminger

 • ‘Norskhet’, konservatisme, høyreekstremisme, antifeminisme, tradisjoner
 • Konspirasjonsteorier, falske nyheter, kildebruk- og kritikk
 • Medier og alternative medier
 • Chan-forum, kommentarfelt, hatprat, bildebruk, memes
 • Anti-globalisme og nasjonalisme
 • Dikt og sanger om 22. juli
 • Argumentasjon og retorikk