22. juli-senteret

Psykologi

(FF = Fagfornyelsen)

 

Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

 

Kompetansemål

Psykologi 1 (FF)

 • finne og vurdere informasjon for å analysere faglige spørsmål og problemstillinger
 • sammenligneanvende og vurdere ulike vitenskapelige tilnærminger, teorier, perspektiver og metoder, og vurdere forskjellige forklaringer på psykologiske problemstillinger
 • drøfte hvordan samspillet mellom arv og miljø har betydning for utvikling av personlighet, identitet og tilknytning
 • utforske og gjøre rede for hvordan persepsjon og kognisjon virker inn på menneskets forståelse av seg selv og omverdenen

Psykologi 2

 • drøfte diskriminering med utgangspunkt i kunnskap om grupper, roller og holdninger
 • beskrive ulike former for psykiske vansker og lidelser
 • drøfte utfordringer ved å være pårørende eller venner til personer med psykiske lidelser, og gi eksempler på mestringsstrategier

 

Faglig tilnærming, oppgaver og ressurser

Faglig tilnærming

 • Å leve videre etter 22. juli, som overlevende og etterlatt
 • PTSD, traumer, sorg, skyldfølelse, skam
 • Hjelpeapparatet, oppfølging
 • Barndom, utenforskap, identitetssøken og utvikling
 • Radikalisering og sårbarhetsfaktorer