22. juli-senteret

Beredskap

«Beredskap, det å være forberedt til innsats for å møte uventede, kritiske situasjoner. (…) Beredskap er vanligvis brukt i forbindelse med militære og sivile tiltak som må utføres for å sette samfunnet i stand til å møte et eventuelt væpnet angrep eller en trussel om et slikt. (…) Det er regjeringen som har ansvaret for iverksettelsen av beredskapssystemet. Koordineringen skjer ved statsministerens kontor gjennom departementene med sine utøvende beredskapsorganer. (…) Det faglige ansvaret for den militære beredskapsplanleggingen ligger hos Forsvarssjefen ved Forsvarsstaben. Det faglige ansvaret for den sivile beredskapsplanlegging ligger hos ledelsen for de enkelte forvaltningsorganer: departementer, direktorater, fylker og kommuner». (1)

Kilder:

(1) Rein, Torolf.  «Beredskap». I Store norske leksikon. Sist oppdatert 07.07.15. https://snl.no/beredskap

Tips til videre lesning:

regjeringen.no. Justis- og beredskapsdepartementet. Tema: «Samfunnssikkerhet og beredskap», Oppfølging etter 22. juli: de viktigste tiltakene.