22. juli-senteret

Beredskapsløftet

I kjølvannet av terrorangrepene 22. juli 2011, og den påfølgende kritikken av beredskapsarbeidet fra 22. juli-kommisjonen, iverksatte myndighetene en rekke ulike tiltak for å styrke politiets beredskap.

Her er noen av de mest sentrale tiltakene:

  • Styrking av innsatspersonell gjennom økt bemanning og trening. Det er blitt 3495 flere politifolk i hele politietaten, inkludert PST, siden 2011. For den såkalte IP4-kategorien (innsatspersonell 4), har den årlige skytetreningen økt fra 40 til 48 timer.
  • Oppgradering av bemanning, kompetansekrav og tekniske løsninger ved operasjonssentralene.
  •  Opprettelsen av et nytt situasjonssenter i Politidirektoratet i 2016 for døgnkontinuerlig oversikt over ulike hendelser og formidling av informasjon til samvirkeaktører. Situasjonssenteret fungerer som kontaktpunkt knyttet til beredskap, sikkerhet, kriser og alvorlige hendelser.
  • Utforming av en ny bistandsinstruks i 2017. Instruksen har som mål å effektivisere samarbeid mellom Forsvaret og politiet. Forsvarets bistand til politiet måtte i 2011 godkjennes på politisk nivå, noe som tok lang tid.
  • Implementering av felles prosedyrer og øvelser for samvirke mellom politiet, brannvesenet, redningstjenesten og helsevesenet ved pågående livstruende vold (PLIVO).
  • Innkjøp av tre politihelikoptre av typen Leonardo AW169. Det har blitt lovlig for politiet å skyte fra helikopter, noe det ikke var 22. juli 2011.
  • Politiet har fått nytt system for riksalarm og det nasjonale digitale radiosambandet Nødnettet dekker nå rundt 86 % av landarealet.
  • Et nasjonalt beredskapssenter for politiet skal tas i bruk fra 1. januar 2021. Beredskapssenteret skal samle beredskapstroppen, helikoptertjenesten, bombegruppen og krise- og gisselforhandlerne.

Små og store tiltak i alle mulige former har blitt gjennomført eller igangsatt lokalt og nasjonalt etter 22. juli 2011, dette for at Norge skal være bedre rustet til å håndtere kritiske hendelser i fremtiden.

 

Kilder

Albrechtsen, E. et al. (2017). Har samfunnssikkerheten blitt bedre etter 22.juli 2011? Populærvitenskapelig rapport fra forskningsprosjektet The next disaster (NEXUS). NTNU. https://www.sintef.no/globalassets/sintef-teknologi-og-samfunn/rapporter-sintef-ts/nexus-sluttrapport.pdf/

Braaten, M. & Sterud, K. (2019, 22. juli). Slik er beredskapen endret etter 22. juli, TV2. https://www.tv2.no/a/10737403/

NRK (2016) Brennpunkt: Beredskapsløftet. https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/2016/MDDP11000916

Renå, H. (2017). 22. juli-kommisjonens analyse, vurderinger og konklusjoner – en metaanalyse av politiaksjon Utøya. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 32(1):10-36. DOI: 10.18261/issn.1504-2936-2017-01-03. https://www.researchgate.net/publication/314113538_22_juli-kommisjonens_analyse_vurderinger_og_konklusjoner_-_en_metaanalyse_av_politiaksjon_Utoya

Stortinget (2015) Høringer – Åpen høring 6. juni 2015 om Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Horinger/2014-2015/150606/sak/

Stortinget. Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til justis- og beredskapsministeren. Dokument nr. 15:252 (2016-2017). Besvart: 24.11.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=67213

 

Tematikk