22. juli-senteret

Rettsstat

Rettsstat
«(…) betegnelse på en stat som utøver sine oppgaver utelukkende på grunnlag av offentliggjorte generelle regler, det vil si lover. En rettsstat kalles derfor av og til også en lovstat. (…) I Norge kan man tale om en rettsstat fra uavhengigheten i 1814». (1)

Borgerrettigheter
Borgerrettigheter er rettigheter en stat garanterer sine borgere. Rettighetene knyttet til borgerskap omfatter normalt både sivile rettigheter (likhet for loven, tale- og trosfrihet, og eiendomsrett), politiske rettigheter (stemmerett, representasjon) og sosiale rettigheter (velferdsrettigheter, utdanning). (2)

Kilder:

(1) Berg, Ole T. «Rettsstat». I Store norske leksikon. Sist oppdatert 23.05.14. https://snl.no/rettsstat

(2) Østerud, Øyvind, red. Statsvitenskapelig leksikon. Oslo: Universitetsforlaget, 2007, s. 30.

Tips til videre lesning:

domstol.no. Norges domstoler: «Bakgrunn og historie». Sist oppdatert 14.08.17.