22. juli-senteret

Demokrati

Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. I et demokrati kan innbyggerne også selv delta i utformingen av de politiske vedtakene. Mer generelt betyr demokrati at innbyggerne deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter til å delta. (1)

Folkesuverenitet:
Sentralt for folkestyret er folkesuverenitet, som er en betegnelse på et samfunnssystem der makten utgår fra folket. (2) Folkesuverenitetsprinsippet: «(…) en idé som går ut på at all legitim statsmyndighet utgår fra folket. Ideen oppfattes slik at den krever at utøvelsen av statlig myndighet skjer med utgangspunkt i en folkevalgt nasjonalforsamling». (3)

Medborgerskap
Medborgerskap betegner et sett idealer for borgernes status som medlemmer av et samfunn. I økende grad brukes begrepet også empirisk for å karakterisere borgernes faktiske status som medlemmer av samfunnet. (4)

Politisk deltakelse
Betyr deltakelse i aktiviteter som har til formål eller resultat å øve innflytelse på de politiske myndighetenes beslutninger, enten direkte ved å påvirke beslutningsprosessen på et gitt område, eller indirekte ved å påvirke valget av politiske representanter. (5)

Kilder:

(1) Thorsen, Dag Einar, Palle Svensson og Kjell-Olav Hovde. «Demokrati». I Store norske leksikon. Sist oppdatert 27.08.2016.  https://snl.no/demokrati

(2) Østerud, Øyvind, red. Statsvitenskaplig leksikon. Oslo: Universitetsforlaget, 2007, s. 69.

(3) Berg, Ole T. og Dag Einar Thorsen. «Folkesuverenitet». I Store norske leksikon. Sist oppdatert 25.01.16. https://snl.no/folkesuverenitet

(4) Østerud, Øyvind, red. Statsvitenskaplig leksikon. Oslo: Universitetsforlaget, 2007, s. 166.

(5) Østerud, Øyvind, red. Statsvitenskapelig leksikon. Oslo: Universitetsforlaget, 2007, s. 209.

Tips til videre lesning:

Fordypningstekst: «Politisk ungdomsengasjement»

Det Europeiske Wergelandsenteret. «All-European Study on Education for Democratic Citizenship» (rapport).

lovdata.no. «Norges Grunnlov»

regjeringen.no. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Temaside: «Valg og demokrati»

ssb.no. «Politiske ressurser og deltakelse»

Storsveen, Odd Arvid. «Grunnlov uten demokrati». I Norgeshistorie.no, UiO.

stortinget.no. «Folkestyret»