22. juli-senteret

Diskriminering

Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet betegner oftest usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering.

Under grunnlovsreformen i 2014 ble det tatt inn et nytt avsnitt i Grunnlovens § 98 som sier at : “Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.”

Detaljene i vernet mot slik forskjellsbehandling finnes i ulike lover, avhengig av type diskriminering. (1)

Kilder:

(1) Ikdahl, Ingunn. “Diskriminering”. I Store norske leksikon. Sist oppdatert 07.04.16. https://snl.no/diskriminering