22. juli-senteret

Integrering, assimilering, marginalisering

Integrering:
I dagligforståelsen er integrering en betegnelse på innlemmelsen av innvandrere i majoritetssamfunnet. Samfunnsmessig integrasjon kan også gjelde andre grupper, som funksjonshemmede. Den klassiske, sosiologiske definisjonen av «integrasjon» som prosess innebærer at samfunnsdeltakere blir gjort og gjør seg selv til deler av den sosiale helheten. (1) Ordet integrering stammer fra latin og betyr å «gjøre hel». Integrasjon er en prosess som finner sted mellom enkeltmennesker og institusjoner i et samfunn der ulike minoriteter og majoritetssamfunnet, på et eller annet nivå, blir knyttet sammen. (2)

Assimilering:
I norsk politikk er integrasjon knyttet til et prinsipp om at alle skal ha like plikter og rettigheter innenfor nasjonalstaten, men at minoriteter har retten til å bevare sin kulturelle egenart. (2) Dette står i kontrast til assimileringspolitikk, blant annet tidligere ført av norske myndigheter ovenfor den samiske urbefolkningen. Assimilering betegner en minoritetspolitikk en stat eller regjering fører overfor en språklig eller kulturell minoritet eller innvandret gruppe for å gjøre den mest mulig lik majoritetsbefolkningen. Dette innebærer at individer eller grupper blir tatt opp i storsamfunnet på storsamfunnets premisser, ofte med tvang eller andre pressmidler. (1) Ordet assimilering stammer fra latin og betyr «å gjøre eller bli lik». Ordet betegner ideen om at et fellesskap er avhengig av at menneskene er så like som mulig for å fungere. Assimilasjon dreier seg altså om å redusere forskjeller i et samfunn ved at minoriteten tilegner seg den samme levemåten og kulturen som flertallet. (2)

Marginalisering:
Mens assimilering blir ansett for å være en form for integrasjon, blir motsatsen til integrering gjerne ansett å være marginalisering eller eksklusjon. Marginalisering innebærer undergraving av de sosiale og symbolske båndene mellom individ og samfunn, og fører til svak deltakelse og manglende tilhørighet og innflytelse for dem det gjelder. (1)

Kilder:

(1) Brochmann, Grete. «Integrering». I Store norske leksikon. Sist oppdatert 31.10.14. https://snl.no/integrering

(2) HL-senteret.no. Kunnskapsbasen, «Integrasjon». Sist oppdatert 06.09.13. http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/livssyn/integrasjon/integrasjon.html 

Tips til videre lesning:

Regjeringen.no. Justis- og beredskapsdepartementet. Temaside: «Innvandring og integrering».

Tematikk