22. juli-senteret

Kompetansemål i historie – Vg2/Vg3

Læreplan i historie – utvalgte kompetansemål etter Vg2/Vg3

Historieforståelse og metoder, Vg2

  • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger
  • bruke digitale verktøy til å hente informasjon fra ulike medier og vurdere den kildekritisk i egne framstillinger
  • identifisere ulike historiske forklaringer og diskutere hvordan slike forklaringer kan prege historiske framstillinger

Historieforståelse og metoder, Vg3

  • identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger
  • bruke digitale verktøy til å planlegge, gjennomføre og presentere en problemorientert undersøkelse ut fra egne spørsmål til et historisk materiale
  • utforske ulike korte historiske framstillinger av en og samme hendelse, og diskutere forfatternes valg av innfallsvinkel og spørsmålsstilling
  • gi eksempler på kontroversielle historiske emner og drøfte motstridende årsaksforklaringer til en historisk hendelse
  • undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om fortiden
  • gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden

Kilde:

Udir.no. «Læreplan i historie – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (HIS-1-02)». https://www.udir.no/kl06/HIS1-02