22. juli-senteret

Kompetansemål i politikk, individ og samfunn – programfag

Læreplan for politikk, individ og samfunn – utvalgte kompetansemål

Sosialkunnskap

Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder

  • innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte

Sosiale problemer

  • gjøre rede for teorier om årsaker til kriminalitet, vurdere samfunnets reaksjonssystem og drøfte tiltak som kan forebygge kriminalitet

Sosiologi og sosialantropologi

Sosialisering

  • gjøre rede for ulike former for kommunikasjon mellom mennesker, diskutere hvordan ny teknologi kan føre til endringer i kommunikasjonsformer, og drøfte følger av endringene
  • diskutere årsaker til sosiale avvik og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik

Politikk og menneskerettigheter

Politiske prosesser og institusjoner

  • drøfte sammenhenger mellom verdier, holdninger og politiske handlinger
  • innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte

Demokrati og medborgerskap

  • finne fram til kjennetegn på demokrati og forklare hvordan demokratiske institusjoner fungerer
  • drøfte betingelser for medborgerskap og demokratiske styreformer
  • gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati

Menneskerettighetenes verdigrunnlag

  • forklare begrepet menneskerettigheter og gjøre rede for hovedlinjer i utviklingen av menneskerettighetene

Kilde:

Udir.no. «Læreplan i politikk, individ og samfunn – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (POS1-02)». https://www.udir.no/kl06/POS1-02