22. juli-senteret

Kompetansemål i rettslære – programfag

Læreplan i rettslære – utvalgte kompetansemål

Rettslære 1

Strafferett

  • drøfte årsaker til og konsekvensar av kriminalitet
  • gjere greie for reaksjonssystemet og grunnleggjande reglar om lovheimel som følgjer av norsk rett og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK)

Rettargangsordninga

  • gjere greie for domstolsordninga, den uavhengige stillinga til domstolane og rolla til Konfliktrådet
  • gjere greie for gangen i ei sivil sak og ei straffesak
  • gjere greie for reglane om rettferdig rettargang som følgjer av Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK)

Rettslære 2

Menneskeretettar

  • forklare kva som ligg i omgrepet menneskerettar

Kilde:

Udir.no. «Læreplan i rettslære – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (RTL1-03)». https://www.udir.no/kl06/RTL1-03