22. juli-senteret

Kompetansemål i samfunnsfag – Vg1/Vg2

Læreplan i samfunnsfag – utvalgte kompetansemål etter Vg1/Vg2

Individ, samfunn og kultur

  • analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer
  • diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar
  • drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette

Politikk og demokrati

  • utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad
  • gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet, mellom anna representasjon frå urfolk og minoritetar
  • diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar

Internasjonale forhold

  • diskutere kjenneteikn på og årsaker til terrorisme

Kilde:

Udir.no. «Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03)». https://www.udir.no/kl06/SAF1-03/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-vg1-vg2