22. juli-senteret

Si din mening – å tørre, klare og orke å diskutere: Oppgave 1

Overordnede målsetninger for oppgavene i serien «Si din mening – å orke, tørre og klare å diskutere»

Under denne overskriften finner du to oppgaver som handler om å ytre seg om temaer som kan være vanskelige. Tanken med oppgavene er å forberede elevene på å være med i diskusjoner, og trygge dem i å finne saklige argumenter og å føre en logisk argumentasjonsrekke. Oppgavenes mål er å etablere mot hos elevene til å tørre å stå for en mening og å kunne uttrykke denne med egne ord. Ønsket er å øke elevenes bevissthet rundt de valg, meninger og holdninger de har fra før, samt rundt hvordan utsagn og holdninger hos andre påvirker hva de står for. Hensikten er at elevene gjennom disse oppgavene skal reflektere over egne og andres daglige bruk av argumenter, og den makten egne og andres ord har i ulike sammenhenger.

Oppgave 1: Å tørre, orke og klare å si imot

Forberedelse:

Print ut et «argumentark» til hver gruppe og klipp ut setningene slik at hver gruppe får seks lapper med én grunn for å gå inn i en diskusjon på hver av lappene. Elevene skal i grupper på maks 5 komme frem til en rangering av grunnene til å ta opp en vanskelig diskusjon. Grunnene skal rangeres med den viktigste grunnen øverst og den minst viktige grunnen nederst.

Spørsmål til klassen for refleksjonen før, under og etter oppgaven:

 • Tar du alltid diskusjonen dersom du ikke er enig med en person?
 • Hva kan gjøre at du ikke tar diskusjonen selv om du er uenig?
 • Finnes det tilfeller der du ikke bør diskutere?
 • Er det personer du ikke bør diskutere med?
 • Hva kan i verste fall skje om du ikke tar diskusjonen om noe du er uenig i eller mener er uriktig eller urettferdig?

Gjennomføring av oppgaven:

Presenter oppgaven for de inndelte gruppene. La elevene sette opp en rekkefølge etter hva de mener er gode grunner til å ta en vanskelig diskusjon.

Grunnene som elevene får utdelt er:

 • Diskriminerende utsagn
 • Påvirker meg personlig
 • Uriktige opplysninger
 • Spekulasjoner og antagelser fremstilt som fakta
 • For å konkurrere og å være best
 • For å fremheve et synspunkt eller en vinkling jeg mener er viktig å få fram i saken.

La elevene presentere rangeringen for klassen gruppevis. Det er viktig at de har reflektert rundt hver enkelt grunn, og hvordan bruk av argumentasjon av denne typen påvirker dem. Gå gjennom elevenes begrunnelser for plasseringen av de ulike grunnene. Diskuter deretter rangeringene i klassen.

Tips: Det er mulig å henge opp alle rangeringene på en vegg eller tavlen slik at dere får et helhetsbilde av klassens meninger.

 • Er det enkelte grunner de fleste i klassen har plassert høyt?
 • Hvorfor tror elevene at disse grunnene gjør at de er villig til å ta diskusjonen, selv om den er vanskelig?
 • Er det andre tydelige forskjeller eller ulikheter i gruppene?

Dette er god trening for elevene i å stå for en konkret mening, ved at de gruppevis skal forklare og argumentere for deres plassering av en grunn, mot en gruppe som er av en annen oppfattelse.

Husk at det ikke er fasitsvar på rangeringen i denne oppgaven. Det viktigste med øvelsen er at elevene tar reflekterte valg, og at de argumenterer rundt sine begrunnelser.

Avsluttende diskusjon/samtale i klassen:

 • Hva tenker elevene, etter å ha gjennomført oppgaven, er eksempler på en diskusjon som er vanskelig å ta?
 • I verste fall, hva kan skje dersom de unngår å ta en slik diskusjon?

For å øve på håndtering av vanskelige diskusjoner, kan en avslutning på oppgaven være å konkretisere scenarioene: Be elevene parvis spille ut scenarioer der de ulike grunnene som de har jobbet med kommer til uttrykk.

Diskuter med elevene hva som i verste fall kan skje om man unnlater å si imot der man er uenig.

 • Presenter ordtaket «Den som tier samtykker». Er elevene enig i denne oppfattelsen?
 • Hvordan oppfatter de rundt deg en diskusjon der kun en utrykker sine meninger?
 • Hvilke tiltak kan elevene ta for å gjøre det enklere å ta diskusjoner som oppfattes som vanskelige i hverdagen?

Tips til videre lesning:

Fordypningstekst: «Ytringsfrihet»

Fordypningstekst: «Politisk ungdomsengasjement»

Fordypningstekst: «Hatprat i klasserommet»