22. juli-senteret

Statsforvaltning

Statsforvaltningen har den utøvende makten i landet. Forvaltningen av statens anliggender skal skje i samsvar med grunnloven og den øvrige lovgivning og regulering. (1)  Statsforvaltningen i Norge er den delen av offentlig sektor som består av regjeringen og statsadministrasjonen, med departementer, direktorater, og andre typer statlige virksomheter. (2)

Regjering:
Den utøvende myndighet i landet. Regjeringen består av statsministeren og statsråder (ministere) for hvert departement. Betegnelsen regjeringen brukes i dagligtale med to betydninger: om kollegiet samlet under Kongens ledelse i statsrådsmøte (ukentlige møter på Det kongelige slott), og om kollegiet samlet under statsministerens ledelse i regjeringskonferanse (ukentlige møter på statsministerens kontor). (3)

Departement:
Et sentral administrasjon av fast ansatte eksperter innenfor et fag- eller saksfelt, som skal hjelpe statsråden med å utføre sine oppgaver (for eksempel finans, ved Finansdepartementet). (5) Inndelingen av departementene og utnevningen av statsråd fastsettes av statsministeren, normalt avhengig av hvilke politiske prioriteringer som vektlegges av den sittende regjering. (4) Hvert departement ledes av statsråden for det enkelte fagområde, med bistand fra statssekretær og politiske rådgivere. (2)

Kilder:

(1) Østerud, Øyvind. Statsvitenskapelig leksikon. Oslo: Universitetsforlaget, 2007, s. 266.

(2) regjeringen.no. «Hva er statsforvaltningen? Organisering og fakta». Sist oppdatert 01.03.13. https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/forvaltningsutvikling/hva-er-statsforvaltningen/id2397949/

(3) regjeringen.no. «Regjeringen i arbeid». Sist oppdatert 26.11.14. https://www.regjeringen.no/no/om-regjeringa/slik-blir-norge-styrt/regjeringen-i-arbeid-2/id2001100/

(4) Store norske leksikon. «Departement». [Digital versjon hentet fra papirutgaven] Sist oppdatert 28.04.15. https://snl.no/departement

(5) stortinget.no. Ordbok, s.v. «D». https://www.stortinget.no/no/Stottemeny/Ordbok/?diid=def

Tips til videre lesning:

regjeringen.no. «Slik blir Norge styrt».

regjeringen.no. «Regjeringens medlemmer».

Tematikk