22. juli-senteret

Strafferettslig tilregnelig og utilregnelig

Man kan ikke dømmes til straff dersom man ikke er strafferettslig tilregnelig, det vil si at man er strafferettslig uttilregnelig. I straffeloven § 20 står det følgende om tilregnelighet:

«For å kunne straffes må lovbryteren være tilregnelig på handlingstidspunktet. Lovbryteren er ikke tilregnelig dersom han på handlingstidspunktet er a) under 15 år, b) psykotisk, c) pyskisk utviklingshemmet i høy grad, eller d) har en sterk bevissthetsforstyrrelse. Bevissthetsforstyrrelse som er en følge av selvforskyldt rus, fritar ikke for straff». (1)

Norsk rett gir altså ikke noen definisjon på tilregnelighet, men beskriver de tilstandene som utelukker straff i straffelovens § 20. Lovbryter som er psykotisk eller sterkt psykisk utviklingshemmet kan for å verne samfunnet dømmes til tvungen omsorg eller tvungent psykisk helsevern dersom det foreligger gjentakelsesfare for alvorlige lovbrudd. (2)

Strafferettslig utilregnelig er et psykiatrisk og strafferettslig begrep for skyldevnen til den enkelte, det vil si om en person kan bebreides for den handlingen vedkommende har gjort. Om man var strafferettslig utilregnelig da handlingen skjedde, har man ikke ansvar for handlingen i strafferettslig forstand. I forbindelse med en straffesak kan retten be om en rettspsykiatrisk undersøkelse av om en person er strafferettslig tilregnelig eller ikke. Dersom man da blir vurdert som strafferettslig utilregnelig, kan man ikke dømmes til straff. I stedet kan man dømmes til tvunget psykisk helsevern dersom man blir vurdert som psykotisk eller til tvungen omsorg dersom man blir vurdert som sterkt utviklingshemmet. (3)

 

Kilder:

(1) lovdata.no. Lov om straff (straffeloven) «§ 20. Tilregnelighet».
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_1-3#§20

(2) Elden, John Christian. «Strafferettslig tilregnelighet». I Store norske leksikon. Sist oppdatert 16.12.15. https://snl.no/strafferettslig_tilregnelighet

(3) Johansen, Nicolay B. «Strafferettslig utilregnelig». I Store norske leksikon. Sist oppdatert 25.09.15. https://snl.no/strafferettslig_utilregnelig

Tips til videre lesning:

justismuseet.no. «Tidslinje: utilregnelighet og straff»

lovdata.no. «22. juli-saken – flere ord og uttrykk».

NOU 2014:10. «Kap 1, 1.2.2.2. Grunnlag for utilregnelighetsregler»Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern. Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet. 28.10.14, s. 22.