22. juli-senteret

Straffesak

En straffesak er en rettssak hvor en eller flere personer (tiltalte), har begått en eller flere straffbare handlinger. I en straffesak i Norge er det domstolens oppgave å ta stilling til hvorvidt den eller de tiltalte er skyldig i tilfelle utmåle straff. Intet annet organ enn domstolene kan idømme straff i en rettssak, ei heller kan noen dømmes uten at det de har gjort er straffbart ifølge loven. (1)

Kilder:

(1) domstol.no. «Straffesak». Sist oppdatert 30.10.17.  https://www.domstol.no/no/Straffesak/

Tips til videre lesning:

lovdata.no. «22. juli-saken – flere ord og uttrykk».

lovdata.no. Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven).
«Kap. 9 a. Bistandsadvokaten».

Fordypningstekst: «Verdier på prøve»