22. juli-senteret

Aktørene i retten

Aktor:
Den som representerer påtalemyndigheten i en straffesak. For at tiltalte skal kunne dømmes, må aktor føre bevis for at han er skyldig. Tiltalte skal ikke være nødt til å føre bevis for at han er uskyldig. Aktor skal være mest mulig nøytral og skal også presentere de bevisene som går i tiltaltes favør. (1)

Bistandsadvokat:
Betegnelse på en advokat som bistår fornærmede i en straffesak. Advokatens oppgave er å vareta fornærmedes interesser under etterforskningen og under eventuell hovedforhandling, herunder ved å fremme eventuelle erstatningskrav og å uttale seg om prosessuelle spørsmål på fornærmedes vegne. Advokaten skal dessuten gi fornærmede slik annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken, for eksempel sørge for at fornærmede får nødvendig hjelp fra helse- og sosialvesenet. Det er også bistandsadvokatens oppgave å søke om voldsoffererstatning der dette er aktuelt. Reglene om bistandsadvokat er gitt i straffeprosesslovens kapittel 9 a. (2)

Dommer:
Alle rettssaker i de alminnelige domstolene ledes av fagdommere. En fagdommer i de alminnelige domstolene (tingrett, lagmannsrett og Høyesterett) er alltid en jurist. (3)
Fornærmede og etterlatte:
Betegnelsen på den som har vært utsatt for en straffbar handling. I rettssaker etter at noen er død som en følge av en straffbar handling gjelder betegnelsen etterlatte for ektefelle eller samboer, barn, foreldre. (4)

Forsvarer:
«En forsvarer – eller forsvarsadvokat – er den person som bistår en mistenkt, siktet eller tiltalt under straffeforfølgningen. Det er et hovedprinsipp i vår straffeprosess at den anklagede har rett til å la seg bistå av en forsvarer på ethvert trinn av saken fra politiet har besluttet å innlede en etterforskning. (…) Forsvarerens hovedoppgave er å få frem de argumenter som taler for den mistenktes uskyld eller formildende omstendigheter, og regnes som en viktig rettssikkerhetsgaranti mot uriktige domfellelser». (5)

Tiltalt:
Når etterforskningen av en straffesak er ferdig, tar påtalemyndigheten ut tiltale i de tilfeller der de mener den siktede skal dømmes for den handling han er siktet for. Personen får da status som tiltalt i saken. En tiltalt har rettigheter som skal sikre en rettferdig rettergang, som rett til en forsvarer. Den tiltalte kan vanligvis fritt velge hvilken advokat vedkommende vil ha som forsvarer i saken. (6)

Sakkyndig:
Når retten har behov for å få vite mer om et faglig spørsmål i en sak, kan det oppnevnes en eller flere sakkyndige som har spesiell kompetanse på fagfeltet. Sakkyndige kan brukes både i straffesaker og sivile saker. Den sakkyndige oppnevnes av domstolen og betales av staten. (7)

Kilder:

(1) domstol.no. «Aktor». Sist oppdatert 31.07.17. https://www.domstol.no/no/Straffesak/Aktorene-i-retten/Aktor/

(2) Elden, John Christian. «Bistandsadvokat». I Store norske leksikon. Sist oppdatert 23.02.16. https://snl.no/bistandsadvokat

(3) domstol.no. «Dommere». Sist oppdatert 31.07.17. https://www.domstol.no/no/Straffesak/Aktorene-i-retten/Dommere/

(4) domstol.no. «Fornærmede og etterlatte». Sist oppdatert 31.07.17. https://www.domstol.no/no/Straffesak/Aktorene-i-retten/Fornarmede-og-etterlatte/

(5) Elden, John Christian og Erik Keiserud. «Forsvarer». I Store norske leksikon. Sist oppdatert 10.07.17. https://snl.no/forsvarer

(6) domstol.no. «Tiltalt eller siktet». Sist oppdatert 14.08.17. https://www.domstol.no/no/Straffesak/Aktorene-i-retten/Tiltalt-eller-siktet/

(7) domstol.no. «Sakkyndig». Sist oppdatert 03.10.17. https://www.domstol.no/no/Straffesak/Aktorene-i-retten/Sakkyndige/

Tips til videre lesning:

Fordypningstekst: «Verdier på prøve»

lovdata.no. «22. juli-saken – flere ord og uttrykk».

lovdata.no. Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven).
«Kap. 9 a. Bistandsadvokaten».