22. juli-senteret

Terrorisme

Det finnes i dag ingen alment akseptert definisjon av terrorisme, men i norsk lovgivning brukes følgende definisjon: «Ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet forøvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål.» Begrepet betegner bruk av vold mot sivile for å oppnå en ønsket effekt gjennom å spre frykt. Samtidig som fysiske terrorhandlinger medfører økt frykt, er den underliggende frykten for at slike handlinger skal bli satt ut i livet et viktig – psykologisk – element i terrorismen. Terror har derfor både en fysisk og psykisk side. (1)

Kilder:

(1) Lia, Brynjar, Jon Knut Berg, Dag Leraand og Anne Stenersen. «Terrorisme». I Store norske leksikon. Sist oppdatert 20.06.17. https://snl.no/terrorisme

Tips til videre lesning:

Fordypningstekst: «Terrorangrepet 22. juli 2011»

FN.no. «Ekstremisme og terrorisme»

regjeringen.no. Justis- og beredskapsdepartementet. «Faktaark – Lovtiltak mot terrorisme»