22. juli-senteret

Velferdsstat

En velferdsstat er en stat som tar vare på innbyggerne slik at alle er sikret et minimum av levestandard.

Velferdsstaten garanterer i betydelig grad samfunnets medlemmer hjelp hvis de skulle komme ut for helsesvikt, sosial nød eller tap av inntekt, for eksempel ved arbeidsledighet eller alderdom. Dette skjer gjennom et stort antall offentlige sosialpolitiske ordninger, som innebærer alders- og uførepensjon, arbeidsledighetstrygd og sosialstøtte; helse- og omsorgstjenester, som sykehus og aldershjem; utdanningsinstitusjoner som skoler og universiteter; og familiepolitiske ordninger som barnetrygd, foreldrepermisjon og barnehager. Velferdsstaten skal også sikre den enkelte rett til utdannelse. Velferdsordningene er hovedsakelig finansiert ved hjelp av generelle skatter på inntekt, tjenester og varer. Den norske velferdsstaten er kjennetegnet ved universelle velferdsrettigheter, noe som innebærer at alle har lik rett til velferdsgoder, i motsetning til behovsprøvde eller selektive ordninger, som gis til de som for eksempel lever under enn fastsatt inntektsgrense. (1)

Kilder:

(1) Christensen, Johan og Ole T. Berg. “Velferdsstat”. I Store norske leksikon, sist endret 14.10.17. https://snl.no/velferdsstat

Tips til videre lesning:

Haave, Per. “‘Velferdsstat’ – en politisk begrepshistorie”. I Norgeshistorie.no, UiO.

Tematikk