22. juli-senteret

Rettslære

(FF = fagfornyelsen)

(Fet og kursiv = særlig relevant for undervisning om 22. juli)

 

Tverrfaglige temaer

Demokrati og medborgarskap

 

Kompetansemål

Rettslære 1 (FF)

 • identifisere partar, krav, rettsleg grunnlag og juridisk problemstilling, og gjennomføre juridisk drøfting for å komme fram til ein konklusjon
 • bruke sentrale reglar om likestilling og diskriminering i samfunnet
 • utforske og drøfte dagsaktuelle eller rettshistoriske juridiske problemstillingar

Rettslære 2

 • lage digitale presentasjonar av rettslege emne
 • innhente, vurdere og bruke rettskjelder på ein relevant måte som kan etterprøvast
 • forklare kva som ligg i omgrepet menneskerettar
 • gjere greie for reglane om trusfridom og ytringsfridom som følgjer av Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK)

 

Faglig tilnærming, oppgaver og ressurser

Faglig tilnærming

 • Rettsstat, norsk rettssystem, straffesystem, forvaring
 • Tilregnelighetsspørsmålet
 • Kriminalitet, avvik, forklaringer
 • Terrorlovgivning
 • Menneskerettigheter og ytringsfrihet/ansvar
 • Rasisme, hatprat, domfellelser og kontroverser
 • Medienes og opinionens påvirkning på domstolene