22. juli-senteret

Sosiologi og sosialantropologi

Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Kompetansemål

  • finne og vurdere informasjon for å analysere faglige spørsmål og problemstillinger
  • vurdere samfunnsvitenskapelige teorier, metoder og tenkemåter, og bruke disse for å  utforske sosiale og kulturelle fenomener og gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser
  • drøfte årsaker til sosiale avvik og reflektere over og vurdere individuelle og kollektive reaksjoner
  • drøfte hvordan medier, kommunikasjon og samhandling endrer seg i takt med utvikling av ny teknologi
  • reflektere over årsaker til marginalisering i samfunnet og utforske og vurdere tiltak som kan motvirke utenforskap og fremme inkludering
  • drøfte betydningen av kulturforståelse og interkulturell kompetanse i et demokratisk og mangfoldig samfunn

Faglig tilnærming, oppgaver og ressurser

Faglig tilnærming

  • Kriminalitet, avvik, forklaringer (individ, samfunn, struktur/system)
  • Utenforskap, radikalisering, forebygging og inkludering
  • Rettsstat, norsk rettssystem, straffesystem, forvaring og tilregnelighetsspørsmålet